High Voltage Magic
Kouzelníci s blesky

Úvod

Jsme High Voltage Magic, umělecko technické uskupení, které Vám nabízí zcela jedinečný vizuální zážitek, při kterém se prolíná věda a umění v té nejčistší podobě - naše unikátní electroshow. Inspirací nám je, ve vědecko technické rovině, odkaz geniálního fyzika a vizionáře Nikoly Tesly. V rovině umělecké jsme, v kontextu České republiky, svou tvorbou jedineční a originální. Při svých vystoupeních dbáme především na bezpečnost - naši i našich diváků.

Blesk

"Blesk? Pouhé tření, žádný boží posel."


Prokop Diviš (1698 - 1756)


Teslův transformátor

Jak zkrotit blesky

Teslův transformátor je vysokofrekvenční vzduchový transformátor generující velmi vysoké napětí. Základní částí je vysokonapěťový transformátor dodávající budící napětí. Primární cívka s malým počtem závitů spolu s kondenzátorem tvoří paralelní rezonanční obvod, který je naladěn na stejný kmitočet jako sekundární cívka. Jiskřiště plní funkci spínače. Sekundární cívka s vysokým počtem závitů je umístěna v ose primární cívky. Její rezonanční kmitočet závisí na její indukčnosti, parazitní mezizávitové kapacitě a na případné přídavné kapacitě v podobě kovového toroidu nebo koule. Vysokonapěťový transformátor nabíjí přes vinutí primární cívky kondenzátor. Po dosažení určitého napětí přeskočí v jiskřišti jiskra, která připojí nabitý kondenzátor paralelně k primární cívce. Rezonanční obvod začne kmitat a vykoná určitý počet tlumených kmitů. Po dobu trvání těchto kmitů se v sekundární cívce indukuje vysokofrekvenční střídavé napětí. Po vybití kondenzátoru výboj v jiskřišti zanikne a kondenzátor se odpojí od primární cívky a celý proces se opakuje. Naindukované vysokofrekvenční napětí má poněkud odlišné vlastnosti než nízkofrekvenční střídavé napětí. Uplatňuje se zde tzv. skin efekt, což znamená, že střídavý proud se síří pouze povrchem vodiče. Při dotyku tedy např. nemůže zasáhnout vnitřní orgány, ale při větším výkonu způsobuje popáleniny.